गुरुवार, ७ एप्रिल, २०११

प्रीमो कोकणी क्लासेस-0

आजपासुन प्रीमो कोचिंग क्लासेस बोर्डावर सुरु करण्यात येत आहेत. आधी हा प्रकल्प माझ्या खवपुरता मयादित होता..पण काही मिपावरील आयडींच्या [डु आयडी असले तर मला ठाउक न्हाय] विनंती वरुन शिकवणी इथेही घेण्याचा विचार केला.
बाकी चुभुद्याघ्या
तर सुरवातीला काही हाय फाय नको ..

खालील घटना वाचा. तुम्हाला कळेलच अशी आशा आहे...नाहीच कळल तर समजाउन घ्या.
ढिश्क्लेमरः घटनांतील पात्र काल्पनिक नाहीएत ....फक्त घटनेतला ओरिजिनल प्रसंगाचा संदर्भ बदललाय. काही लोकांना ओरिजिनल संदर्भ कळतीलच .टीचर : नमस्कार भुरग्यांनो म्हणा श्री गणेशाय नमः|
भुरगीं: श्री गणेशाय नमः|
टीचर: गणेश बुद्दीची देवता . तो सगल्या संकटांचो विनाश करता आणि आमचे कामाक यश दिता . म्हुण आमी खंयचेंय कार्य करतना गणेशाचें नांव पयली घेता.
हं चला आता गणेश्स्तवन करात.
भुरगीं:(एका सुरान) म्हणटात .
(म्हणुन जातकीच)
टीचर : कालचो गृहपाठ कोणे कोणे केलो ना?
असुर: हांवे केलो.
नाना: हांवेय केलो.
स्नेहा, पियु, डॉन, आनी हेर भुरगीं (धमु सोडुन): आमीय करुन हाडला गृहपाठ
टीचर : हांवे कोणे केलोना तें विचारलां ..तर भुरग्यानों गृहपाठ कोणे कोणे केलो ना?धमु?
धमु: हांवे गृहपाठ केला टीचर ....
टीचर: चल तर तुजें पुस्तक दाखय
धमु: टीचर हांवे बुक हाडुंक ना....
टीचरः तु बरो आयलो मरे... खरे सांग बुक हाडलो ना काय अभ्यासुच केलो ना?.
धमु: टीचर केलो ना अभ्यास :(
तो रुद्र आसा न्ही, तो काल आयिल्लो आमगेर ...आनी तो म्हाका सतायतालो ..म्हुण हांव अभ्यास करुंक शकलो ना....सॉरी टीचर

टीचर ..सॉरी बिरी म्हाका लागना ..आता तुका शिक्षा भोगची पडटली. भुरग्यानो हाका कसली शिक्षा दिवया तुमी सांगा ?

डॉन: टीचर हो एक नंबर फटकिरो ....सदांच फटिंग उलयता..ताका गृहपाठ धा(१०) पावट करपाक सांग ( स्वगत : आता खरी मजा येतली .तोणार आसुरी हांशें ..........)
नाना: टीचर ताका एक दिस माफ करुया ...तो परा लेगित अभ्यास करीना ..ताका कोण शिक्षा कर म्हणना ..मागीर धमुकुच कित्याक ती शिक्शा?
बाकीची भुरगीं बोवाळ घालतात .....

टीचर ..वोग्गी रावात सगळी. एकदम चुप ..कोणाचोच आवाज नाकां म्हाका.
धमु एक पावट सोडतां तुका, फुडले पावट जर तुझो गृहपाठ म्हाका दिसलो ना जाल्यार धा पावट बरवपाची तयारी करच पुण तुज्या आईबाबाक हांवे शाळेन आपयलां म्हण सांग .कळलें?

धमु : ओके टीचर._/\_

टीचर : चला. आज आमी चित्रां काडुयात :)

भुरगीं वेळ-काळ विसरुन , मजा करत चित्रां काडपा लागतात .

(समाप्त )

कठिण शब्दां अर्थः
भुरगीं - मुले
हांव = मी (प्रथमा एक वचन)...उदा. हांव प्रीतमोहर = मी प्रीतमोहर आहे.
हांवे= मी (तृतीया एकवचन) उदा हांवे अभ्यास केलो = मी अभ्यास केला
जातकीच = झाल्यावर
हेर (उच्चार : हॅर) = इतर
आयिल्लो = आला होता
फटकिरो = फटिंग = खोटारडा
हाशें = हास्य
लेगित = सुद्धा
बरवप = लिहिणे

आजचो गृहपाठ आनी म्हज्या क्लासाची फी : सद्दां किमान ३ वाक्यां कोकणीन बरोवचीं

1 टिप्पणी: