शनिवार, ३० ऑक्टोबर, २०१०

हांव बरयता भाग 2

थण जाल्ल्या कॉफयेच्या कपाक पळवन म्हजे काळीज घोघ्यानी रडलें .परत करुन घेवपाक म्हजे काळीज तयार नाशिल्ले.हाका २ कारणां

का. नं. १) करपाचो वाज्/बेजार

का. नं. २)जेवणाचो टाईम जाल्लो

जेवण हो विचार म्हज्या मनांत बाकीचे आनि आनी विचार मनान येयना.सगले विचार पयस सरतात. म्हजी सिस्ट्म तशीच प्रोग्रांम्ड आसा... :D

हांवें रांधचे कुडीन वचुन भाजयेचो तोप उगतो केलो. ह्या दोघानी म्हजी सगली भाजी काबार केल्ली...बुडाक इल्लीशी लेगीत नाशिल्ली.परतें म्हज्या लक्शान हेंय आयलें ना. भूक तर अशी लागिल्ली की हुनीर पोटान रोंबट वाजयताले.तांणी आता डिस्को डान्स करपाक जायना जाल्यार किदे करुं(खावपाक रे) मागीर  काय ना फाटी फुडे चितनासताना चटनी वाटुन सँड्विच केले आनी खाल्ले.


हाजो परिणाम किदे जालो?..म्हजे लक्श खंच्याच कामान लागना जाले....पांच-पंच पोदेराचे पाव आनी भाजी खावपी मनशाक जेन्ना दनपार सेंड्विचार् काडची पड्टा तेन्ना कितें जातलें....शेवट रांधप्घरान परत entry  मारुन शीत केलें आनी धंयाबरोबर ते शीत जेयलें तेन्ना जीवाक सुख जाले. आमका गोंयकारांक शीताबगर कित्याक जायना हें म्हाका त्या खिणाक कळ्ळे....

शीत पोटान वतकिच म्हजी सिस्टम इल्ली इल्ली  जाग्यार येवपा लागली. आता परत बरवपाक जाय ह्या विचारांची ल्हारा म्हज्या मनाच्या दर्यान खेळपा लागली.

आता कोण जाय्तो येंव दार म्हणटात ते कश्शे उगडपा ना. ब्रह्म्देव न्हय यम जरी आयलो तरी ताका मागीर यो म्हंटलें अशे थारावुन हांव म्हज्या आसनार बसलें. पुण मुळ प्रस्न तसोच आशिल्लो. विशय किदें?...आयडिया !!!!! मावशेक फोन लायलो.."हॅलो" म्हणता थंय आसा. तेवटेच्यान म्हजो स(६) वर्सांचो भाव सुरु" ताई हांव बंटी...आयज मुगो म्हज्या शाळेन....." हँ अक्शरशः३५ मिनटां चालु आशिल्लें ...हांव उअलवपाक तोंड उलयता आनी हो दुसरोच विशय सुरु करता...कितली ती वट्वट....म्हाका दिसतालें हावुच ती बड्बडमावशी( हें नाव म्हज्या बाईन म्हाका ल्हान्पणान दिल्लें)....ह्या चल्यान म्हजोच रिकॉर्ड मोडपाचो केला. म्हजें गर्वहरण जालें..
हांवें तसोच फोन कट केलो..पुण तरीय हांव दोन मिनटां ब्लँक..भानार आयलें तेन्ना हें चितुक बसलें अशे कित्याक जालें? बटीचे वट्वट नाका त्या टायमार आयकली म्हण? काय तो म्हजो रिकॉर्ड मोडटा म्हण? ताणे म्हजो आत्मविश्वास डळमळीत केल्लो नकळत...
 तो परतो मेळवपाक हावें म्हज्या सगळ्या इश्ट आणि इश्टिणींक फोन मारले आनी वरभर नॉन्स्टॉप उलयलें...मात्शे बरेम दिसलें

ह्या घटनेन हावें किदें शिकलें?
१) शेराक खंय सव्वाशेर मेळटाच केन्नायतरी...
२) बॅकप प्लान सदाच तयार दवरचे....
पुण हें गिन्यान म्हाका चड जालें आनी सिस्टमीचो स्ट्क ओवरफ्लो जालो. म्हण हावें ब्रेक घेतलो....

क्रमशः

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा