शनिवार, ३० ऑक्टोबर, २०१०

हांव बरयता -1

त्यादिसा म्हाका शापुच बेजार आयिल्लो......पुस्तक वाचुन पळयलें ...ना, टीवी लायली जाल्यार मेन प्रॉग्रामापरस. जाहीरातीच चड ..आनी चॅनल खंयचोय लाय विशय कसले? "सास-बहु", "पती-पत्नी आनी वो" प्रत्येक सिरियलीची कथा एकुच....घो-बायलां , तांचो घटस्फोट जाता घोव दुसरें लग्न जाता, बायल दुसरे लग्न जाता, कांय दिसानी तांची इतली लग्ना जाता की कोण कोणाची बायल आनी कोण कोणाचो घोव हेंच कळना...

नाकाच म्हळें ...पिच्चर पळवपाक गेल्यार त्या सल्लुचे फडतुस पिच्चर आशिल्ले.....आता करुं किदें... रांधप जाल्लें.. पावस पडटालो म्हुण भायर वचपाचे ऑप्शन लेगीत नाशिल्लें

मागीर म्हाका मीमची याद आय्ली...मीमकारांक विचारलें ...चिंगीन म्हळें टॉम अ‍ॅण्ड जॅरी पळय जो हांवे अ‍ॅक्झीक्युट केलो , राजान म्हळें तारे आनी गिरे मेज खंय ....आनी खंय कुंग फु पिच्चर पळय ...लाश्टाक म्हळे किदेंयतरी बरय .....

आता हें हांगा बरवपाचे कारण म्हळ्यार  कालुय अस्सोच बेजार आयिल्लो... आनी हें चितुन हंवे बरवपाचे थारायलें..

पयल्या सुवातेर पेन सोदपाचे पड्ले...... :~  नवेंच हाडलें तातुन शाय घाली.हय हांव आजुनय शायेचें पेन उजार करता..
नेक्श्ट किदें बरवचें हाजेर चितना सुरु केली....बरोच वेळ घालोवन आनी कागद खरडुन उडयल्याउपरान म्हाका कॉफयेची याद जाली(व्हड लेखक खंय  हाज्यापरस व्हड व्हड कामां करतात ..आता हांव माण्कुलें आशिल्ल्यान कॉफयेर भागयलें ;) ....)

गरम-गरम कॉफयेचो कप घेवन २ घोटुय मारु नाशिल्ले इतल्यान दारार ट्क्ट्क जाली...(हांवे डोर बेल सारकी करुन घेवुंक ना  :D ) .आता म्हळें कोण आयलो ह्या वेळार? काय बरी हांवे लेखनाची तयारी केल्या तिजी वाट लागता काय किदें?  तकलेर आठ्यो घेवनच दार उगडलें  जाल्यार म्हजे २ फुकटे मित्र... २-४ गाळी सवल्योच हांवे मनात्ल्या मनांत आनी तांका घरान घेतलें. २वरांची बेगमी जाली....
" या या ....अलभ्य लाभ....खंय रे हाली दिसच ना मरे तुमी?खंय भायर बी गेल्ले किदेंरे?" इति हांव.
" ना गो... मात्शी कांमा आशिल्लीं .." ...मित्र १.
"आनी हय गो, आमका म्हण्टा तें तु तरी जाग्यार आसता गो? "मिस -बिझी" न्हय गो तु" मित्र न. २.

"हॅहॅहे....आयज म्हज्या घराची वाट कशी चुकली?" .--हांव

हांगसरल्यो-थंयसरल्यो गजाली एक देड वर घालोवन मागीर्म्हाका म्हणटा कशे

ह्या म्हयन्यांत आम्च्या बर्‍याच मित्र-मैत्रीणींचे वाडदिस आसात ...प्लॅनिंग कशे किदे?

आरे तेच्या मारी शेंडी ..म्हज्याच बड्देचे प्लॅनिंग म्हज्याच कडे ??? धन्य ......हांका फुकट्ची पार्टी जाय म्हण इतली वाट चुकिल्ले तर......म्हज्या लक्शान हे पयलीच येंवक जाय आशिल्ले ..

हांवें थातुर मातुर जापो दिल्यो , हांवें केल्ली पाव भाजी खांवक घाली आनी वाटेक लाय्ले..तोमेरेन म्हजी कॉफी न्हिवुन थणगार जाल्ली.....क्रमशः

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा